Για το βαθμολόγιο των Πυροσβεστών-υπαξιωματικών του Π.Σ.Στα πλαίσια των εργασιών της σχετικής επιτροπής,που όρισε το Α.Π.Σ. για την Αναδιαμόρφωση- τροποποίηση του βαθμολογίου υπαξιωματικών του Π.Σ. έγινε μιά προσπάθεια για την σύνταξη μιάς πρότασης που να καλύψει τα κενά της βαθμολογικής εξέλιξης των Πυροσβεστών-Υπαξιωματικών και Πυρονόμων του Σώματος.
Όμως η πρόταση που θα προκριθεί σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβει υπόψιν τα παρακάτω:
1. Για την κατάρτιση του βαθμολογίου των υπαξιωματικών, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο εισαγωγής Πυροσβεστών του Π.Σ. ( ήδη, σε εξέλιξη βρίσκονται επιτροπές με διαφορετικό αντικείμενο και διαφορετική κατεύθυνση.)
2. Επίσης το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από το βαθμολόγιο των Αξιωματικών (ήδη σχετική επιτροπή επεξεργάζεται αλλαγές), αλλά και από το γενικότερο διοικητικό μοντέλο που οραματιζόμαστε για το Π.Σ..
3. Σε κάθε περίπτωση το σχεδιαζόμενο βαθμολόγιο θα πρέπει να λάβει υπόψην του τις μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό, τις διαφορετικές κατηγορίες ασφαλισμένων στο Π.Σ. άρα και τα υποχρεωτικά έτη παραμονής τους στο Σώμα, ώστε οι τυχόν αλλαγές να έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα.
4. Επειδή η βαθμολογική εξέλιξη στο Π.Σ. είναι συνυφασμένη με τις μισθολογικές προαγωγές, οι τυχόν αλλαγές θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις τυχόν δυσμενείς αλλαγές που κυοφορούνται στα μισθολογικά ζητήματα μας.
5. Οι όποιες ρυθμίσεις του βαθμολογίου, στα πλαίσια του ενιαίου στρατιωτικού μισθολογίου, σωστό είναι να λάβουν υπόψη τους και το βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

(Τα παραπάνω αποστάλθηκαν στον Πρόεδρο της παραπάνω επιτροπής γιά να συμπεριληφθούν στο σχετικό πρακτικό).