Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ CTIF

Εκδόθηκε η ετήσια συλλογή εργασιών του Τμήματος Πυροσβεστικής Ιστορίας της CTIF γιά το 2009, με θεματική ενότητα τις "Πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών."

Στην συγκεκριμένη έκδοση, περιλαμβάνεται η ελληνική συμετοχή των Επιπυραγών Τζοίτη Αθανάσιου και Σταμούλη Ιωάννη, γιά την πολιτιστική και κοινωνική δράση του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος.