ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΝΠΕΡΙΟΔΙΚΌ "Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι" - έτος 13-Τεύχος 36-Απρίλιος-Ιούνιος 2009