ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το νέο e-book  των Γιάννη Σταμούλη και Δ.Γκαναβία σε έκδοση του Πυροσβεστικού Μουσείου, που διατίθεται ελεύθερα από τους επικοινωνιακούς κόμβους του Π.Σ.
Είναι η δεύτερη, συμπληρωμένη έκδοση της πρώτης – έντυπης του 2007, που εκδόθηκε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον ίδιο τίτλο και τους ίδιους συγγραφείς.
Publish at Calameo or read more publications.

Όπως έγραφε ο πρόλογος της Ά έκδοσης:
«σκοπός είναι να παρουσιαστεί μια από τις σημαντικές δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή της προστασίας των λιμένων και της ναυτοπυρόσβεσης. Στη συγκεκριμένη έκδοση, γίνεται μια ιστορική προσέγγιση της παρουσίας των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα. Παρουσιάζονται πυρκαγιές σε πλοία και λιμένες πριν το 1930, την ίδρυση του σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος, η ίδρυση των πρώτων Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, η λειτουργία τους, η δράση τους και η ιστορική τους διαδρομή.
Επίσης παρουσιάζεται η οργάνωσή τους και ζητήματα του προσωπικού τους. Σημαντικό μέρος αυτής της έκδοσης αποτελεί η παρουσίαση των πυροσβεστικών πλοιαρίων που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, και η ιστορία της ονοματοθεσίας τους, καθώς και οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών. Στο τελευταίο μέρος υπάρχει σχετική αρθρογραφία στα επίσημα περιοδικά του Π.Σ. σχετική βιβλιογραφία από εκδόσεις του Α.Π.Σ, περιγραφές μεγάλων συμβάντων σε πλοία, από την Πυροσβεστική Επιθεώρηση καθώς και ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών για τα πυροσβεστική δραστηριότητα σε πλοία.»

Με την παρούσα Β΄ έκδοση του βιβλίου, προστίθενται οι τελευταίες εξελίξεις στο σημαντικό αυτό τομέα του Πυροσβεστικού Σώματος, τα νέα πυροσβεστικά πλοία και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, καθώς περισσότερα στοιχεία στις ιστορικές αναφορές της πυροπροστασίας-πυρόσβεσης λιμένων- πλοίων στη χώρα μας.

Ιωάννης Σταμούλης
Αντιπύραρχος

Δημήτριος Γκαναβίας
Επιπυραγός